modify_column_definition

<modify_column_definition> ::=
  <column_name> <data_type> <column_attributes>
| <column_name> <data_type>
| <column_name> <column_attributes>