domain_name

<domain_name> ::=
  [<schema_name>.]<identifier>