table_name

<table_name> ::=
  [<
schema_name>.]<identifier>